બિન હોટ પોટ
  • 477 Views

બિન હોટ પોટ

Ingredients - સામગ્રી

  • કેન ઓફ બેક્ડ બિન્સ
  • 1/2 ડુંગળી
  • 1 કેપ્સિકમ
  • 1 ટમેટુ
  • મકાઈ
  • મશરૂમ
  • મીઠું અને મરી

Method - રીત

ડુંગળી, કેપ્સિકમ, ટમેટુ અને મશરૂમને સમારી લો. એક પેનમાં તેલ ગરમ તકીને તેમાં મકાઈના દાણા એને આ સામગ્રીને સાંતળી લો.
હવે તેમાં બેક્ડ બિન્સ ઉમેરો.
5 મિનીટ માટે પાકવા દો.
તેમાં મીઠું અને મરી પાવડર ઉમેરો.