ગાજરની મેવા લાપસી
 • 175 Views

ગાજરની મેવા લાપસી

ગાજરને છોલી, ધોઈ, વચ્ચેનો સફેદ ભાગ કાઢી, કટકા કરવા – પછી મિક્ચરમાં વાટી માવો બનાવવો. એક વાસણમાં ઘી મૂકી, તેમાં એલચી દાણા નાખી ઘઉંનો લોટ નાખવો

Ingredients - સામગ્રી

 • 500 ગ્રામ ગાજર
 • 250 ગ્રામ ઘઉંનો કરકરો લોટ
 • 250 ગ્રામ ખાંડ
 • 250 ગ્રામ ઘી
 • 1 લિટર દૂધ
 • 2 ટેબલસ્પૂન છોલેલી બદામની કાતરી
 • 2 ટેબલસ્પૂન પિસ્તાની કાતરી
 • 2 ટેબલસ્પૂન એલચી
 • 1 ટીસ્પૂન એલચીનો પાઉડર
 • 1/2 ટીસ્પૂન એલચીદાણા
 • 1/2 ટીસ્પૂન જાયફળનો પાઉડર

Method - રીત

ગાજરને છોલી, ધોઈ, વચ્ચેનો સફેદ ભાગ કાઢી, કટકા કરવા – પછી મિક્ચરમાં વાટી માવો બનાવવો. એક વાસણમાં ઘી મૂકી, તેમાં એલચી દાણા નાખી ઘઉંનો લોટ નાખવો – બદામી શેકાય એટલે તેમાં ગાજરનો માવો નાંખવો. થોડો શેકી તેમાં દૂધા, ખાંડ, દ્રાક્ષ, એલચી – જાયફળનો પાઉડર અને અડધા ભાગનો મેવો નાખવો. બરાબર ઘટ્ટ થઈ જાય અને ઘી બહાર નીકળે એટલે ઉતારી બદામ-પિસ્તા અને ચારોળીથી ડેકોરેશન કરવું.