ચોળાની વડી
  • 488 Views

ચોળાની વડી

Method - રીત

ચોળાની દાળને કરકરી દળાવવી. તેમાં મીઠું, હળદર, વાટેલાં આદું-મરચાં, તલ, થોડું તેલનું મોણ અને થોડો લીંબુનો રસ નાંખી, વડી મૂકી, તડકામાં સૂકવવી. વડીને તળી શાકમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે.