દક્ષિણી ગરમ મસાલો
 • 866 Views

દક્ષિણી ગરમ મસાલો

ધાણાને થોડા તેલમાં શેકવા. બધી જ વસ્તુને થોડા તેલમાં જુદી જુદી શેકવી. તલ અને ખસખસને તેલ વગર શેકવાં. સૂકા કોપરાને છીણી, થોડા તેલમાં શેકવું.

Ingredients - સામગ્રી

 • 500 ગ્રામ સૂકા ધાણા
 • 50 ગ્રામ તલ
 • 25 ગ્રામ ખસખસ
 • 100 ગ્રામ સૂકું કોપરું
 • 10 ગ્રામ સૂકાં અાખાં મરચાં
 • 10 ગ્રામ શાહજીરું
 • 10 ગ્રામ લવિંગ
 • 10 ગ્રામ તજ, 10 ગ્રામ મરી
 • 5 ગ્રામ મસાલાની એલચી
 • 5 ગ્રામ દગડફૂલ
 • 5 ગ્રામ વરિયાળી
 • 5 ગ્રામ તમાલપત્ર,
 • 5 ગ્રામ જાવંત્રી
 • 5 ગ્રામ નાગકેસર
 • 1 હળદરનો ગંગડો
 • 1 નાનો કટકો હિંદ, 1/2 જાયફળ

Method - રીત

ધાણાને થોડા તેલમાં શેકવા. બધી જ વસ્તુને થોડા તેલમાં જુદી જુદી શેકવી. તલ અને ખસખસને તેલ વગર શેકવાં. સૂકા કોપરાને છીણી, થોડા તેલમાં શેકવું. સૂકાં અાખા મરચાંને તેલમાં ધીમે તાપે સાંતળવા. શાહજીરું શેક્યા વગર નાંખવુ. બધું, ખાંડી, ચાળી, બરણીમાં ભરી લેવું. મસાલો બનાવવો હય તેને અાગલે દિવસે બધી વસ્તુ શેકીને રાખવી, જેથી તેલ સુકાઈને કોરી થઈ જાય અને ખાંડવામાં હરકત પડે નહિ. અા મસાલો દરેક ફરસાણ, દાળ, શાક વગેરેમાં વપરાય છે. વધારે દિવસ રાખવો હોય તો કોપરું, તલ અને ખસખસને અંદર ન નાંખતાં જુદાં રાખવાં.