દૂધપાક
  • 567 Views

દૂધપાક

એક વાસણમાં ઘી લગાડી, દૂધ ઊકળવા મૂકવું. ઉભરો અાવે અને બરાબર ઉકળે એટલે ચોખાને ઘીથી મોઈ નાંખવો અને હલાવ્યા કરવું. ચોખા બરાબર બફાય અને ફાટે એઠલે ખાંડ નાંખવી.

Ingredients - સામગ્રી

  • 5 લિટર દૂધ
  • 150 ગ્રામ ચોખા
  • 600 ગ્રામ ખાંડ
  • બદામ, ચારોળી, એલચી, જાયફળ, ઘી

Method - રીત

એક વાસણમાં ઘી લગાડી, દૂધ ઊકળવા મૂકવું. ઉભરો અાવે અને બરાબર ઉકળે એટલે ચોખાને ઘીથી મોઈ નાંખવો અને હલાવ્યા કરવું. ચોખા બરાબર બફાય અને ફાટે એઠલે ખાંડ નાંખવી. બરાબર દૂધ જાડું થાય અને બદામી જેવા કલરનું થાય એટલે ઉતારી ઝીણો મલમલનો કટક ઢાંકી દૂધપાક ઠંડો થવા દેવો પછી બદામને ગરમ પાણીમાં પલાળી, છોલી, તેની કાતરી, ચારોળી અને એલચી-જાયફળનો ભૂકો નાંખવો.