ગાંઠિયા
  • 452 Views

ગાંઠિયા

Ingredients - સામગ્રી

  • 25 ગ્રામ સાજીખાર
  • 500 ગ્રામ ચણાનો લોટ (બેસન)
  • 100 ગ્રામ તેલ મોણ માટે
  • 1 ટીસ્પૂન મીઠું
  • થોડો અજમો, તળવા માટે તેલ

Method - રીત

આશરે ત્રણ કપ પાણીમાં સાજીખાર નાંખી, ઉકાળવું. બે કપ પાણી રહે એટલે ઉતારી, ઠરવા દેવું. ચણાના લોટમાં મીઠું, અધકચરો ખાંડેલો અજમો અને તેલનું મોણ નાંખવું. પછી સાજીખારનું નીતર્યું પાણી લઈ કઠણ લોટ બાંધવો. તેલનો હાથ લઈ, પાટલી ઉપર તેલ લગાડી, હાથથી વળ દઈને ગાંઠિયા બનાવી, તેલમાં તળી લેવા અથવા ગાંઠિયાના મોટા કાણાના ઝારાથી ગાંઠિયા પાડી, તેલમાં તળી લેવા.