આદું-મરચાંનું અથાણું
  • 248 Views

આદું-મરચાંનું અથાણું

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ આદું
  • 500 ગ્રામ લીંલાં મરચાં
  • 350 ગ્રામ લીંબુનો રસ
  • 100 ગ્રામ રાઈનો ૂકો
  • 25 ગ્રામ વરિયાળીનો ભૂકો
  • મીઠું, હળદર, તેલ, રાઈ, હિંગ

Method - રીત

આદુંને છોલી, ઝીણી કટકી કરવી. લીલાં મરચાંને ધોઈ, કોરાં કરી, તેના મોટા કટકા કરવા. પછી તેમાં મીઠું, હળદર, રાઈનો ભૂકો, વરિયાળીનો ભૂકો ભેળવી, બરણીમાં ભરી, લીંબુનો રસ નાંખી, સાત-અાઠ દિવસ બરણી તડકામાં મૂકવી. પછી તેલમાં રાઈ, હિંગ નાંખી, વગાર કરવો. વઘાર તદ્દન ઠંડો પડે એટલે અથાણામાં નાંખવો.