દૂધીનો દૂધપાક
  • 433 Views

દૂધીનો દૂધપાક

દૂધીને છોલી, છીણ કરવું. પાણી કાઢ્યા વગર છીણને ઘીમાં સાધારણ સાંતળવું એક તપેલીમાં દૂધ ઉકળવા મૂકવું ઉકળે એટલે તેમાં દૂધીનું છીણ નાંખવું. છીણ બરાબર બફાય એટલે તેમાં ખાંડ નાંખવી.

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ દૂધી
  • 2, ½ લિટર દૂધ
  • 400 ગ્રામ ખાંડ
  • ઘી, બદામ, ચારોળી, જાયફળ,
  • એલચી - પ્રમાણસર

Method - રીત

દૂધીને છોલી, છીણ કરવું. પાણી કાઢ્યા વગર છીણને ઘીમાં સાધારણ સાંતળવું એક તપેલીમાં દૂધ ઉકળવા મૂકવું ઉકળે એટલે તેમાં દૂધીનું છીણ નાંખવું. છીણ બરાબર બફાય એટલે તેમાં ખાંડ નાંખવી. દૂધપાક જાડો થાય એટલે ઉતારી લેવો. સાધારણ ઠંડો પડે એટલે છોલેલી બદામની કાતરી, ચારોળી અને એલચી-જાયફળનો ભૂકો નાંખવો.