શાહી ગુંદર હલવાસન
 • 641 Views

શાહી ગુંદર હલવાસન

ગુંદરને ઘીમાં સાંતળી ફુલાવવો. ઠંડો પડે એઠલે તેનો ભૂકો કરવો. બદામ-પિસ્તાં-ચારોળીનો મોટો ભૂકો કરવો.

Ingredients - સામગ્રી

 • 200 ગ્રામ ગુંદર (બાવળનો)
 • 50 ગ્રામ કોપરાનું ખમણ
 • 25 ગ્રામ બદામ
 • 25 ગ્રામ પિસ્તાં
 • 25 ગ્રામ ચારોળી
 • 25 ગ્રામ ખસખસ
 • 1 ટીસ્પૂન સૂંઠનો પાઉડર
 • 1 ટીસ્પૂન ગંઠોડાનો પાઉડર
 • 1 ટીસ્પૂન સફેદ મરીનો પાઉડર
 • 1 ટીસ્પૂન એલચીનો ભૂકો
 • 1 ટીસ્પૂન જાયફળનો ભૂકો
 • 2 લિટર દૂધ
 • 400 ગ્રામ ખાંડ
 • ઘી – ચાંદીના વરખ

Method - રીત

ગુંદરને ઘીમાં સાંતળી ફુલાવવો. ઠંડો પડે એઠલે તેનો ભૂકો કરવો. બદામ-પિસ્તાં-ચારોળીનો મોટો ભૂકો કરવો.

એક વાસણમાં દૂધ ગરમ કરવું.ઊકળે એટલે તેમાં ગુંદરનો ભૂકો નાખવો અાથી દૂધ ફાટી જશે. પછી તેમાં કોપરાનું ખમણ, સૂંઠનો પાઉડર ગંઠોડાનો પાઉડર, મરીનો પાઉડર નાખવો. ઘટ્ટ થવા અાવે એટલે તેમાં ખાંડ નાંખી હલાવ્યા કરવું. લચકા પડતું થાય એટલે બદામ-પિસ્તાં-ચારોળી, ખસખસ, એલચી-જાયફળ અને ઘી નાખવું. ઠરે તેવું કઠણ થાય (વાસણથી મિક્ષણ જુદું પડે) એટલે ઉતારી લેવું. પછી હલવાસન જેવા ગોળ કટકા વાળી ઉપર ચાંદીનો વરખ લગાડવો. થાળીમાં ઠારી ઉપર ચાંદીનો વરખ લગાડી, કટકા પણ કરી શકાય.