ઈદડાં
  • 476 Views

ઈદડાં

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ ચોખા – જૂના
  • 250 ગ્રામ અડદની દાળ
  • 4 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું
  • 100 ગ્રામ દહીં (ખાટું)
  • મીઠું, મરીનો ભૂકો, તેલ, સોડા - પ્રમાણસર

Method - રીત

ચોખાને ધોઈ, સૂકવી, તેમાં અડદની દાળ નાંખી, ઝીણો લોટ દળાવવો. તેમાં મીઠું, વાટેલાં અાદું – મરચાં તેલનું મોણ, દહીં અને સોડા નાંખી, સાધારણ ગરમ પાણીથી ખીરું બાંધવું. તેને ફીણીને ઢાંકણ ઢાંકી, 12 કલાક અાથી રાખવું. ઋતુ પ્રમાણે તેમાં ફેરફાર કરવો. અાથી બરાબર અાવે એટલે થાળીમાં તેલ ચોપડી, જાળી ભાગે નહિ તેમ એક બાજુથી ખીરું લઈ, પાતળું પાથરવું. તેના ઉપર મરીનો ભૂકો ભભરાવવો. ઢોકળાની જેમ વરાળથી બાફી ઈદડાં બનાવવા.