ઈટાલિયન સલાડ
 • 471 Views

ઈટાલિયન સલાડ

Ingredients - સામગ્રી

 • 1 નાની કોબીજ
 • 1 કપ લેટ્યૂસનાં કુમળાં પાન (કાપેલાં)
 • 2 કાકડી, 2 કેપ્સીકમ
 • 2 ગાજર
 • 2 મૂળા (બની શકે તો લાલ)
 • 2 લીલી ડુંગળી, 3 ટામેટાં
 • 1/4 કપ ઈટાલિયન ડ્રેસિંગ
 • 1/2 કપ ચીઝ (ખમણેલું)
 • 1 કપ સેલરીની ભાજી (સમારેલી)
 • મીઠં, મરીનો પાઉડર, કાજુના કટકા

Method - રીત

કોબીજને બારીક મારી લેટ્યૂસનાં પાનના કટકાને બરફના ઠંડા પાણીમાં 2 કલાક પલાળી રાખવાં, જેથી કડક થાય, પછી પાણી નિતારી લેવું. કાકડી, ગાજર, મૂળા, લીલી ડુંગળી અને કેપ્સીકમ (બિયાં કાઢી) દરેક એક લઈ તેની લાંબી ચીરીઓ કરવી. 2 ટામેટાં, 1 ગાજર અને 1 કાકડીનાં ગોળ પતીકાં કરવા. 1 કેપ્સીકમ અને 1 ડુંગળીની રિંગ કાપવી. એક પ્લેટમાં કોબીજનાં પાન ગોઠવી, તેના ઉપર બધાં શાકની ચીરીઓ મૂકવી. તેના ઉપર મીઠું અને મરીનો પાઉડર છાંટવો. તેના ઉપર ઈટાલિયન ડ્રેસિંગ છાંટી, ઉપર કાકડી – ટામેટાં – ગાજરનાં પતીકાં, કેપ્સીકમ – લીલી ડુંગળીની રિંગ અને કાજુના કટકાથી સજાવટ કરવી. ફ્રિજમાં મૂકી ઠંડું કરવું.