કંસાર (ખાંડનો)
  • 375 Views

કંસાર (ખાંડનો)

ફાડાને ઘીમાં બદામી રંગના શેકવાં. એક વાડકો ફાડા હોય તો બે વાડકાના પ્રમાણથી પાણી લઈ ઊકળવા મૂકવું. ઊકળે એટલે ફાડા નાંખી, હલાવી, એકદમ ધીમા તાપ ઉપર બાફવા મૂકવો.

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ ઘઉંનાં ફાડા
  • જેટલા વાડકા ફાડા હોય તેથી ડબલ વાડકા પાણી
  • 500 ગ્રામ ખાંડ
  • ઘી, ચારોળી, એલચી, દ્રાક્ષ, બદામ

Method - રીત

ફાડાને ઘીમાં બદામી રંગના શેકવાં. એક વાડકો ફાડા હોય તો બે વાડકાના પ્રમાણથી પાણી લઈ ઊકળવા મૂકવું. ઊકળે એટલે ફાડા નાંખી, હલાવી, એકદમ ધીમા તાપ ઉપર બાફવા મૂકવો. તેમાં 3 ચમચી ઘી નાંખવું. દાણો બરાબર બફાય અને પાણી સોસવાઈ જાય એટલે ખાંડ અને દ્રાક્ષ નાંખવી. ખાંડનું પાણી બળે અને બરાબર છૂટો થઈ જાય એટલે ચારોળી, એલચીનો ભૂકો અને છોલેલી બદામની કાતરી નાંખવી.