કટકી કેરી-તડકાછાંયડાની
  • 215 Views

કટકી કેરી-તડકાછાંયડાની

Ingredients - સામગ્રી

  • 5 કિલો રાજાપુરી કેરી
  • 5 કિલો ખાંડ
  • 100 ગ્રામ મરચું
  • મીઠું, હળદર - પ્રમાણસર

Method - રીત

કેરીને છોલી, ધોઈ, તેની ઝીણી કટકી કરવી. તેમાં મીઠું અને હળદર નાંખી, પાંચ-છ કલાક રાખી મૂકવી. પછી હાથથી દબાવી તેમાંથી થોડું પાણી કાઢી નાંખવું. એક કલાઈવાળા તપેલામાં કેરીની કટકી અને ખાંડ ભેળવી એક રાત રહેવા દેવું બીજે દિવસે તપેલાને બારીક કપડું બાંધી, તડકામાં મૂકવું. રોજ હલાવતા રહેવું. ચાસણી પાકી થાય એટલે તડકામાંથી લઈ તેમાં થોડુંક મીઠું અને મરચું નાંખી, બરાબર હલાવી, ઠંડી પડે એટલે બરણીમાં ભરી લેવી.