લાકડશી લાડુ (મોતીયા લાડુ)
  • 389 Views

લાકડશી લાડુ (મોતીયા લાડુ)

ચણાના લોટમાં ઘીનું મોણ નાંખી, દૂધથી કઠણ કણક બાંધવી. તેના શેવડા (ગાંઠીયા) હાથથી કી, પેણીમાં ઘી મૂકી, તળી લેવા. પછી ખાંડી, લાડુની ચાળણીથી ચાળી, એકસરખો રવાદાર ભૂકો બનાવવો.

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ ચણાનો લોટ
  • 300 ગ્રામ ઘી
  • 500 ગ્રામ ખાંડ
  • દૂધ, એલચી, કેસર, ચપટી બરાસ (અૈચ્છિક)

Method - રીત

ચણાના લોટમાં ઘીનું મોણ નાંખી, દૂધથી કઠણ કણક બાંધવી. તેના શેવડા (ગાંઠીયા) હાથથી કી, પેણીમાં ઘી મૂકી, તળી લેવા. પછી ખાંડી, લાડુની ચાળણીથી ચાળી, એકસરખો રવાદાર ભૂકો બનાવવો.

એક તપેલીમાં ખાંડ લઈ, તે ડૂબે તેટલું પાણી નાંખી, ઉકાળવું. તેમાં લીંબુનો રસ નાંખી, મેલ કાઢવો. કેસરને ગરમ કરી, વાટી, થોડા દૂધમાં ઘૂંટી, અંદર નાંખવું. ચાસણી અઢીતારી (ગોળી વળે તેવી) થાય એટલે ઉતારી, થોડીવાર ઘૂંટી તેમાં લાડુનો ભૂકો, 1 ચમચો ગરમ ઘી, એલજીનો ભૂકો અને બરાસ (અૈચ્છિક) નાંખી, નાના લાડુ વાળવા.