લીંબુનું રાઈવાળું અથાણું
  • 329 Views

લીંબુનું રાઈવાળું અથાણું

Ingredients - સામગ્રી

  • 1, 144 કિલો લીંબુ – મોટાં પીળી છાલનાં
  • 250 ગ્રામ રાઈનો પાઉડર
  • 250 ગ્રામ ગોળ
  • 50 ગ્રામ આદું
  • 50 ગ્રામ લીલી હળદર (અૈચ્છિક)
  • 50 ગ્રામ અાંબા હળદર (અૈચ્છિક)
  • 4 ટેબલસ્પૂન તેલ (તલનું)
  • 1 ટીસ્પૂન હળદર
  • મીઠું - પ્રમાણસર

Method - રીત

1 કિલો લીંબુને ધોઈ, કોરાં કરી, કટકા કરવા. બી કાઢી નાંખવાં. મીઠું અને હળદરમાં રગદોળી બરણીમાં ભરવાં. 250 ગ્રામ લીંબુનો રસ નાંખી, બરણીનું મોઢું ઝીણા કપડાથી બાંધી તડકામાં મૂકવી. લીંબુની છાલ પોચી થાય ત્યાં સુધી બરણી તડકામાં મૂકવી.

એક થાળીમાં લીંબુનો રસ કાઢી, તેમાં રાઈનો પાઉડર નાંખી ફીણવું. બરાબર ચઢે એટલે કાપેલો ગોળ અને તેલ નાંખી ફરી ફીણવું. પછી તેમાં લીંબુ, કુમળા આદુંને છોલી તેની કટકી, લીલી હળદર અને અાંબા હળદરને છોલીને કટકી નાંખી હલાવી બરણીમાં ભરી લેવું