મેદુ વડાં
  • 792 Views

મેદુ વડાં

Ingredients - સામગ્રી

  • 250 ગ્રામ અડદની દાળ
  • 100 ગ્રામ ચોખા
  • નંગ-4 લીલાં મરચાં
  • 1/4 ઝૂડી લીલા ધાણા
  • મીઠુ, સોડા, તેલ, જીરું - પ્રમાણસર

Method - રીત

અડદની દાળ અને ચોખાને રાત્રે પાણીમાં અલગ પલાળી રાખવા. સવારે અડદની દાળને એકદમ ઝીણી વાટવી. ચોખાને કરકરા વાટવા. પછી બન્ને ભેગું કરી તેમાં મીઠું નાંખી 6-7 કલાક ખીરું અાથી રાખવું. પછી તેમાં લીલાં મરચાંના બારીક કટકા, લીલા ધાણા અને જીરુંનો ભૂકો નાંખવો. થોડું ગરમ પાણી લઈ તેમાં સોડા અને થોડું તેલ નાંખી, ખીરામાં નાંખવું. બરાબર હલાવી, અાડણી ઉપર ભીનો રુમાલ પાથરી, ઉપર વડાં થાપવા. વચ્ચે કાણું કરી, તેલમાં રતાશ પડતાં તળી લેવાં. ચટણી સાથે પીરસવા. વડા પાડવાનો સંચો અાવે છે તે હોય તો વડાં બનાવવામાં સુગમતા રહે