દૂધનો મસાલો
  • 365 Views

દૂધનો મસાલો

Ingredients - સામગ્રી

  • 25 ગ્રામ પિસ્તાં
  • 25 ગ્રામ બદામ
  • 25 ગ્રામ ચારોળી
  • 10 ગ્રામ એલચી
  • 1 ટીસ્પૂન જાયફળનો પાઉડર
  • 1 ટીસ્પૂન સૂંઠ
  • થોડું કેસર

Method - રીત

બધુ ખાંડી, પેક શીશીમાં ભરી લેવું.