લીલા વટાણા-ફણસીનું અથાણું
  • 311 Views

લીલા વટાણા-ફણસીનું અથાણું

Ingredients - સામગ્રી

  • 100 ગ્રામ લીલા વટાણા (નાનીસાઈઝના)
  • 200 ગ્રામ ફણસી
  • 50 ગ્રામ રાઈનો ભૂકો
  • 4 લીંબુ, મીઠું, મરચું,
  • હળદર, તેલ, રાઈ, હિંગ, ખાંડ

Method - રીત

ફણસીને આખી ધોઈ, કપડાથી તદ્દન કોરી કરવી. પછી તેની નસ કાઢી સમારવી. લીલા વટાણાને ધોઈ કોરા કરવા. એક બરણીમાં બધું ભરી તેમાં મીઠું, હળદર અને લીંબુનો રસ નાંખવો. બરણીનું મોં કપડાથી બાંધી ત્રણ દિવસ તડકે મૂકી રાખવી. ચોથે દિવસે તેમાં રાઈનો ભૂકો, એક ચમચો ખાંડ અને એક ચમચો મરચું નાંખવું. એક તપેલીમાં થોડું તેલ ગરમ કરી, તેમાં રઈ, હિંગ અને આખાં મરચાંનો વઘાર કરી, તદ્દન ઠંડું તેલ થઈ જાય એટલે ફણસીમાં રેડી દેવું.