બટાકાનાં ચકરડાં
  • 277 Views

બટાકાનાં ચકરડાં

Method - રીત

1 કિલો બટાકાને બાફી, છોલી, વાટવા, તેમાં મીઠું, મરચું, થોડો સોડા અને લીંબુના ફૂલ નાંખી, સેવના સંચાથી, તડકામાં પ્લાસ્ટિકનો છડો પાથરી, બટાકાનાં ચકરડાં પાડવાં. ગોળાકારમાં ગૂંછળાં જેમ સેવ પાડવી. સુકાઈ જાય એટલ પેક ડબ્બામાં ભરી લેવાં. જરુર વખતે તેલમાં તળવાં.