પંજાબી મસાલો
  • 681 Views

પંજાબી મસાલો

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ સૂકાં ધાણા
  • 200 ગ્રામ જીરું
  • 25 ગ્રામ તજ, 25 ગ્રામ લવિંગ
  • 25 ગ્રામ મરી
  • 25 ગ્રામ એલચી
  • 10 ગ્રામ અનારદાણા
  • 10 ગ્રામ શાહજીરું
  • 10 ગ્રામ તમાલપત્ર, 10 ગ્રામ બાદિયા

Method - રીત

દરેક વસ્તુને સાફ કરી ધીમા તાપે ઘીમાં શેકી, ખાંડી, ચાળીને મસાલો બનાવવો. પછી એક બરણીમાં ભરી લેવો.