અડદની ઘારી
  • 348 Views

અડદની ઘારી

Ingredients - સામગ્રી

  • 250 ગ્રામ અડદની દાળનો કરકરો લોટ
  • 50 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ
  • 1 ટેબલસ્પૂન અથાણાનું તેલ
  • 3 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું
  • 50 ગ્રામ ખાડું દહીં
  • 50 ગ્રામ લીલા ધાણા
  • મીઠું, હળદર, તેલ, સોડા - પ્રમાણસર

Method - રીત

ઘઉંના લોટનેતેલથી મોઈ, અડદના લોટમાં મિક્સ કરવો. તેમાં મીઠું, સોડા, અથાણાનું તેલ, વાટેલાં અાદું – મરચાં – દહીં અને તેલનું મોણ નાંખી ગરમ પાણીથી કઠણ ખીરું બાંધી, બે કલાક ઢાંકીને રહેવા દેવું. એક પેણીમાં તેલ મૂકી, ગરમ થાય એટલે એક ચમચો ગરમ તેલ અને ચપટી હળદર નાંખી, હલાવી, અાડણી ઉપર ભીનો કટકો પાથરી, તેના ઉપર ખીરામાંથી નાનો ગોળ લઈ, પાણીમાં બોળી, વડાં થાપવાં. વચ્ચે કાણું પાડવું પછી વડાં તળી લેવાં.
(શ્રી માતાજીના નૈવેદ્યમાં અાવી અડદની ઘારી કરવામાં અાવે છે)