શાકનો મસાલો
  • 511 Views

શાકનો મસાલો

Ingredients - સામગ્રી

  • 250 ગ્રામ સૂકું કોપરું
  • 100 ગ્રામ સિંગદાણા
  • 100 ગ્રામ તલ, 25 ગ્રામ ખસખસ
  • 10 ગ્રામ તજ, 10 ગ્રામ લવિંગ
  • 10 ગ્રામ મરી
  • 10 ગ્રામ વરિયાળી
  • 5 ગ્રામ વરિયાળી
  • 10 ગ્રામ સૂકાં અાખાં મરચાં
  • 5 ગ્રામ અનારદાણા

Method - રીત

કોપરાને છીણી, થોડા તેલમાં શેકી લેવું. સિંગદાણાને શેકી, થોડાં કાઢી ભૂકો કરવો. તલ અને ખસખસને શેકવાં, તજ, લવિંગ, મરી, ધાણા, જીરું, વરિયાળી, મસાલાની એલચી અને સૂકાં અાખાં મરચાંને થોડા તેલમાં જુદાં જુદાં શેકવાં. બધું ભેગું કરી, ખાંડી, ચાળી, તેમાં કોપરાનું ખમણ ખાંડીને નાંખવું. તલ, ખસખસ, સિંગદાણાનો ભૂકો અને ખાંડેલા અનારદાણા નાખી, હલાવી મસાલો ૈયાર કરી કાચની બરણીમાં ભરી લેવો. કોઈપણ કોરા શાક અથવા રવૈયાના લોટમાં અા મસાલો નાંખવાથી સ્વાદિષ્ટ બને છે.